Retos Centro Pedagóxico

Aviso Legal

AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

https://retoscentropedagoxico.com

I. INFORMACIÓN GENERAL

NO cumplimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servicios da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información general deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, https://retoscentropedagoxico.com, (en adiante, Sitio Web) a ostenta: Beatriz Rey Gómez, con NIF: 44848031-D, e cuxos datos de contacto son:

Dirección: Rúa Santa Eulalia, 18 – Silleda, 36540 – Pontevedra

Teléfono de contacto: 683476940

Email de contacto: retoscentropedagoxico@gmail.com

II. TÉRMINOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O obxceto das condicións: O Sitio Web

O obxceto das presentes Condicións Xerais de Uso (en adiante, Condicións) e regular o acceso e a utilización do Sitio Web. A os efectos das presentes Condicións entenderase como Sitio Web: a apariencia externa das interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir, o árbol de navegación; e todos os elementos integrados tanto nas interfaces de pantalla como no árbol de navegación (en adiante, Contidos) e todos aqueles servicios ou recursos en liña que no seu caso ofrezca aos Usuarios (en adiante, Servicios).

Retos – Centro Pedagóxico reservase a facultade de modificar, en calquer momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servicios que en él puideran estar incorporados. O Usuario reconoce e acepta que en calquer momento Retos – Centro Pedagóxico poida interrumpir, desactivar e/ou cancelar caquera destos elementos que se integran no Sitio Web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio Web polo Usuario ten carácter libre e, por regla xeral, é gratuito sen que o Usuario teña que proporcionar unha contraprestación para poder disfrutar desto, salvo no relativo ao coste de conexión a través da red de telecomunicacións suministrada polo proveedor de acceso que houbese contratado o Usuario.

A utilización dalgún dos Contidos ou Servicios do Sitio Web poderá facerse mediante a suscripción ou rexistro previo do Usuario.

O Usuario

O acceso, a navegación e o uso do Sitio Web, así como polos espacios habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario y Retos – Centro Pedagóxico, como os comentarios e/ou espacios de blogging, confire a condición de Usuario, polo que se aceptan, dende que se inicia a navegación polo Sitio Web, todas as Condicións aquí establecidas, así como os seus ulteriores modificacións, sin perjuicio da aplicación da correspondiente normativa legal de obrigado cumplimento según o caso. Dada a relevancia do anterior, recomendase ao Usuario leelas cada vez que visite o Sitio Web.

O Sitio Web de Retos – Centro Pedagóxico proporciona gran diversidade de información, servicios e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio Web. Esta responsabilidad extenderase a:

  • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por Retos – Centro Pedagóxico sen que sea contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral ou o orden público, o que de calquer outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamiento do Sitio Web.
  • A veracidade e licitude das informacións aportadas polo Usuario nos formularios extendidos por Retos – Centro Pedagóxico para o acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a Retos – Centro Pedagóxico acerca de calquer feito que permita o uso indebido da información rexistrada en ditos formularios, tales como, pero non solo, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores e/ou contraseñas, co fin de proceder a súa inmediata cancelación.

Retos – Centro Pedagóxico reservase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren a lei, o respeto a dignidade da persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra a xuventude ou a infancia, o orden ou a seguridade pública o que, ao seu xuízo, non resultaran adecuados para a súa publicación.

En calquer caso, Retos – Centro Pedagóxico non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogging ou de participación que poida haber.

O mero acceso a este Sitio Web non supón entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre Retos – Centro Pedagóxico e o Usuario.

Sempre no respeto da lexislación vixente, este Sitio Web de Retos – Centro Pedagóxico diríxese a todas as persoas, sen importar a súa idade, que poidan acceder e/ou navegar polas páxinas do Sitio Web.

O Sitio Web está dirixido principalmente aos Usuarios residentes en EspañaRetos – Centro Pedagóxico non asegura que o Sitio Web cumpra coas lexislacións de outros países, xa sea total ou parcialmente. Se o Usuario reside ou ten o seu domiciliado noutro lugar e decide acceder e/ou navegar no Sitio Web farao baixo a súa propia responsabilidade, deberá asegurarse de que tal acceso e navegación cumpre coa lexislación local que lle é aplicable, non asumindo Retos – Centro Pedagóxico responsabilidad algunha que se poida derivar de dito acceso.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Retos – Centro Pedagóxico non garantiza a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, ni dos Contidos ou Servizos. Retos – Centro Pedagóxico fará todo o posible polo ben funcionamiento del Sitio Web, sen embargo, non se responsabiliza nin garantiza que o acceso a este Sitio Web non vaia a ser ininterrumpido ou que esté libre de error.

Tampouco se responsabiliza ou garantiza que o contido ou software ao que poida accederse a través deste Sitio Web, esté libre de error ou cause un dano ao sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso Retos – Centro Pedagóxico será responsable polas pérdidas, danos ou perxuízos de calquer tipo que surjan polo acceso, navegación e o uso do Sitio Web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introducción de virus.

Retos – Centro Pedagóxico tampouco se fai responsable dos daños que pudiesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio Web. En particular, non se fai responsable en modo algún das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puideran ocurrir.

IV. POLÍTICA DE ENLACES

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo dende unha página web de outro, distinto, sitio web ao Sitio Web de Retos – Centro Pedagóxico deberá saber que:

Non se permite a reproducción —total ou parcialmente— de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio Web sen autorización expresa de Retos – Centro Pedagóxico.

Non se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio Web de Retos – Centro Pedagóxico, nin sobre os Contidos e/ou Servizos do mesmo.

A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se establezca dito hiperenlace non conterá ningún elemento, de este Sitio Web, protexido como propiedade intelectual porlo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Retos – Centro Pedagóxico.

O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre Retos – Centro Pedagóxico e o titular do sitio web desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación de Retos – Centro Pedagóxico dos contidos, servicios e/ou actividades ofrecidas en dito sitio web, e viceversa.

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Retos – Centro Pedagóxico por sí ou como parte cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo e non exhaustivo, imáxes, sonido, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e diseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedad intelectual polo ordenamento xurídico español, sendo aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos a materia e suscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluida a súa modalidade de posta a disposición, da totalidad ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquer soporte e por calquer medio técnico, sen a autorización de Retos – Centro Pedagóxico.

O Usuario comprometese a respetar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de Retos – Centro Pedagóxico. Poderá visualizar os elementos do Sitio Web ou incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquer outro soporte físico sempre e cando sexa, exclusivamente, para o seu uso personal. O Usuario, sen embargo, non poderá suprimir, alterar, ou manipular calquer dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado no Sitio Web.

En caso de que o Usuario ou un terceiro considere que calquera dos Contidos do Sitio Web supoña unha violación dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a Retos – Centro Pedagóxico a través dos datos de contacto do apartado de INFORMACIÓN GENERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

Retos – Centro Pedagóxico resérvase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio Web e Contidos, ou polo incumplimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e Retos – Centro Pedagóxico rexirase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De surxir calquer controversia en relación coa interpretación e/ou a aplicación destas Condicións as partes someteranse os seus conflitos a la xurisdicción ordinaria someténdose aos xuíces e tribunais que correspondan conforme ao dereito.

× Contacta