Retos Centro Pedagóxico

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITIO WEB

https://retoscentropedagoxico.com

I. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Respetando o establecido na lexislación vixente, Retos – Centro Pedagóxico (en adiante, tamén Sitio Web) comprometese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, según o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recollidos.

Leis que incorpora esta política de privacidade

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos personais en internet. En concreto, a mesma respeta as seguintes normas:

 • O Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo a protección das personas físicas no que respeta ao tratamento de datos personais e a libre circulación destos datos (RGPD).
 • A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD).
 • O Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo cal se aproba o Reglamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).
 • A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Identidad do responsable do tratamento dos datos personais

O responsable do tratamento dos datos personais recollidos en Retos – Centro Pedagóxico son: Beatriz Rey Gómez, con NIF: 44848031-D (en adiante, Responsable do tratamento). Os seus datos de contacto son os seguintes:

Dirección: Rúa Santa Eulalia, 18 – Silleda, 36540 – Pontevedra

Teléfono de contacto: 683476940

Email de contacto: retoscentropedagoxico@gmail.com

Rexistro de Datos de Carácter Persoal

En cumplimento do establecido no RGPD e a LOPD-GDD, informámoslle de que os datos personais recabados por Retos – Centro Pedagóxico, mediante os formularios extendidos nas súas páxinas quedarán incorporados e serán tratados no noso ficheiro co fin de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre Retos – Centro Pedagóxico e o Usuario ou mantemento da relación que se estableza nos formularios que este cumplimente, ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo. Asimismo, de conformidade co previsto no RGPD e a LOPD-GDD, salvo que sea de aplicación a excepción prevista no artículo 30.5 do RGPD, mantense un rexistro de actividades de tratamento que especifica, según as súas finalidades, as actividades de tratamento levadas a cabo e as demais circunstancias establecidas no RGPD.

Principios aplicables ao tratamento dos datos personais

O tratamento dos datos personais do Usuario someterase aos seguintes principios recollidos no artículo 5 da RGPD e no artículo 4 e as siguientes da Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais:

 • Principio de licitud, lealtad e transparencia: requerirase en todo momento o consentimento do Usuario previa información completamente transparente dos fines para os cales se recollen os datos personais.
 • Principio de limitación da finalidade: os datos personais serán recollidos con fines determinados, explícitos e lexítimos.
 • Principio de minimización de datos: os datos personais recollidos serán únicamente os estrictamente necesarios en relación cos fines para os que son tratados.
 • Principio de exactitud: os datos personais deben ser exactos e estar sempre actualizados.
 • Principio de limitación do plazo de conservación: os datos personais solo serán mantenidos de forma que se permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para os fines do seu tratamento.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos personais serán tratados de maneira que se garantice a súa seguridade e confidencialidade.
 • Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será responsable de asegurar que os principios anteriores se cumplen.

Categorías dos datos personais

As categorías de datos que se tratan en Retos – Centro Pedagóxico son únicamente datos identificativos. En ningún caso, se tratan categorías especiales de datos personais no sentido do artículo 9 do RGPD.

Base legal para o tratamento dos datos personais

A base legal para o tratamento dos datos personais é o consentimento. Retos – Centro Pedagóxico comprometese a recabar o consentimento expreso e verificable do Usuario para o tratamento dos seus datos personais para un ou varios fins específicos.

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquer momento. Será tan fácil retirar o consentimento como dalo. Como regra xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do Sitio Web.

Nas ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os seus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do Sitio Web, informaraselle en caso de que a cumplimentación de algún deles sexa obrigatoria debido a que os mesmos sean imprescindibles para o correcto desenvolvemento da operación realizada.

Fines do tratamento a que se destinan os datos persoais

Os datos persoais son recabados e xestionados por Retos – Centro Pedagóxico coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio Web e o Usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este último cumplimente ou para atender unha solicitud ou consulta.

Igualmente, os datos poderán ser utilizados cunha finalidade comercial de personalización, operativa e estadística, e actividades propias do obxecto social de Retos – Centro Pedagóxico, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudios de marketing para adecuar o Contido ofertado ao Usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e a navegación polo Sitio Web.

No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario acerca do fin ou fines específicos do tratamiento ao que se destinarán los datos persoais; é decir, do uso ou usos que se lle dará á información recopilada.

Períodos de retención dos datos persoais

Os datos persoais solo serán retidos durante o tempo mínimo necesario para os fines do seu tratamento e, en todo caso, únicamente durante o seguinte prazo: , ou hasta que o Usuario solicite a súa supresión.

No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario acerca do prazo durante o cal se conservarán los datos persoais ou, cando eso non sexa posible, os criterios utilizados para determinar este prazo.

Destinatarios dos datos persoais

Os datos persoais do Usuario serán compartidos cos seguintes destinatarios ou categorías de destinatarios:

En caso de que o Responsable do tratamento teña a intención de transferir datos persoais a un terceiro país ou organización internacional, no momento en que se obteñan os datos persoais,  informarase ao Usuario acerca do terceiro país ou organización internacional a cal se ten a intención de transferir os datos, así como da existencia ou ausencia dunha decisión de adecuación da Comisión.

Datos persoais de menores de edad

Respetando o establecido nos artículos 8 do RGPD e 7 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, só os maiores de 14 anos poden otorgar o seu consentimento para o tratamento do seus datos persoais de forma lícita por Retos – Centro Pedagóxico. Si se trata dun menor de 14 anos, será necesario o consentimento dos pais ou tutores para o tratamento, e este solo se considerará lícito na medida na que os mesmos o autorizasen.

Secreto e seguridade dos datos persoais

Retos – Centro Pedagóxico comprometese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, según o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recollidos, de forma que se garantice a seguridade dos datos de carácter persoal e se evite a destrucción, pérdida ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizado a ditos datos.

O Sitio Web conta cun certificado SSL (Secure Socket Layer), que asegura que os datos persoais se transmiten de forma segura e confidencial, ao ser a transmisión dos datos entre o servidor e o Usuario, e en retroalimentación, totalmente cifrada ou encriptada.

Sin embargo, debido a que Retos – Centro Pedagóxico non puede garantizar a inexpugnabilidade de internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, o Responsable do tratamento comprometese a comunicar o Usuario sen dilación indebida cando ocurra unha violación da seguridade dos datos persoais que sea probable que entrañe un alto risco para os dereitos e libertades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artículo 4 do RGPD, entendese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrucción, pérdida ou alteración accidental ou ilícita dos datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados a ditos datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamiento, quen se compromete a informar de e a garantizar por medio dunha obligación legal ou contractual que dita confidencialidad sexa respetada polos seus empregados, asociados, e toda persoa a cal se lle faga accesible a información.

Dereitos derivados do tratamento dos datos persoais

O Usuario ten sobre Retos – Centro Pedagóxico e poderá, por tanto, exercer frente ao Responsable do tratamiento os siguientes dereitos recoñecidos na RGPD e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario a obter confirmación de si Retos – Centro Pedagóxico está tratando ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e o tratamento que Retos – Centro Pedagóxico realizou o realiza, así como, entre outra, da información dispoñible sobre a orixe de ditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en conta os fines do tratamento, incompletos.
 • Dereito de supresión (“o dereito ao olvido”): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non establezca o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estos xa no sexan necesarios para os fines para os cales foron recollidos ou tratados; o Usuario retirase o seu consentimento a tratamento e este non conte con outra base legal; o Usuario se opoña ao tratamento e non exista outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais  foran tratados ilícitamente; os datos persoais deban suprimirse en cumplimento dunha obligación legal; ou os datos persoais foran  obtidos producto dunha oferta directa de servicios da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademáis de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o coste da súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar aos responsables que estén tratando os datos persoais da solicitud do interesado de supresión de calquer enlace a esos datos persoais.
 • Dereito a  limitación do tratamento: É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter la limitación do tratamento cando impugne a exactitud dos seus datos persoais; o tratamiento sexa ilícito; o Responsable do tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o Usuario o necesite para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxese ao tratamento.
 • Dereito a  portabilidade dos datos: No caso de que o tratamento se efectúe por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa técnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.
 • Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de Retos – Centro Pedagóxico.
 • Dereito a non ser obxecto dunha decisión basada únicamente no tratamiento automatizado, incluida a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada basada únicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluida a elaboración de perfís, existentes salvo que a lexislación vixente estableza o contrario.

Así pois, o Usuario poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable do tratamento coa referencia “RGPD-https://retoscentropedagoxico.com“, especificando:

 • Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos nos que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio de a persoa que representa ao Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser sustituida, por calquer outro medio válido en dereito que acredite a identidade.
 • Petición cos motivos específicos da solicitude ou información a que se quere acceder.
 • Domicilio a efecto de notificacións.
 • Fecha e firma do solicitante.
 • Todo documento que acredite a petición que formula.

Esta solicitud e todo outro documento adxunto poderá enviarse a siguiente dirección e/ou correo electrónico:

Dirección postal: Rúa Santa Eulalia, 18 – Silleda, 36540 – Pontevedra

Correo electrónico: retoscentropedagoxico@gmail.com

Enlaces a sitios web de terceiros

O Sitio Web pode incluir hipervínculos ou enlaces que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de Retos – Centro Pedagóxico, e que por tanto non son operados por Retos – Centro Pedagóxico. Os titulares de ditos sitios web disporán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidad.

Reclamacións ante a autoridade de control

En caso de que o Usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os seus datos personais, terá dereito a tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/).

II. ACEPTACIÓN E CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

É necesario que o Usuario leera e esté conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.

Retos – Centro Pedagóxico reservase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo o seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Agencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados de forma explícita ao Usuario. Recoméndase ao Usuario consultar esta páxina de forma periódica para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptarse ao Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo a protección das personas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e a libre circulación destos datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales e garantía dos dereitos dixitais.

× Contacta