Retos Centro Pedagóxico

Declaración de Accesibilidade

1. Declaración de accesibilidade web

Retos Centro Pedagóxico comprometeuse a facer accesibles as súas páxinas web conforme o Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade das páxinas web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en diante, Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro).

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://retoscentropedagoxico.com/

2. Estado de cumprimento

Este sitio web cumpre parcialmente co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, polo incumprimento dos aspectos que se indican a continuación.

3. Contido non accesible

Non se pode acceder ao contido recollido a continuación debido ao seguinte:

Incumprimento do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro: podería haber erros puntuais de edición nalgunhas páxinas web, tanto no contido HTML como nos documentos finais, publicados despois do 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real decreto 1112). /2018, do 7 de setembro). En concreto, pode haber erros naqueles documentos que conteñan gráficos, táboas complexas ou que estean asinados electronicamente antes da súa revisión de accesibilidade.
Cargo desproporcionado: Non procede.

4. Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 2 de xullo de 2023.

O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 2 de xullo de 2023.

5. Observacións e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como:

Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.
Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora na accesibilidade do sitio web.
A través das seguintes vías:

Correo electrónico: retoscentropedagoxico@gmail.com
Teléfonos: 683 47 69 40

6. Procedemento de solicitude

Mediante este procedemento, poderá iniciar unha reclamación para coñecer e opoñerse ás causas da desestimación dunha solicitude de información accesible ou reclamación, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou indicar as razóns polas que considérase que a resposta non cumpre os requisitos.

× Contacta